Birželio 8 d. Valensijoje vyko Visuotinis Ispanijos lietuvių bendruomenės (ILB) susirinkimas.

Susirinkime dalyvavo Ispanijos lietuviai iš įvairių regionų, sveikinimo žodį tarė konsulas Valensijoje Dainius Šriubša, perdavęs savo ir Ambasadorės Ispanijoje linkėjimus siekti bendro labo ir naujos kokybinės pradžios.

Ispanijos lietuvių bendruomenės Valdybos pirmininkė Regina Gelūnienė pateikė veiklos ataskaitą už praėjusius metus. Susirinkimo dalyvių daugumos sprendimu ataskaita nepatvirtinta, įvertinta neigiamai.

Susirinkimo metu prieita bendros nuomonės, kad galiojantys ILB įstatai turi būti atnaujinti ir buvo iškeltas siūlymas šaukti Neeilinį visuotinį susirinkimą, kuris išrinktų naująją, laikinąją ILB Valdybą ir parengtų naują ILB įstatų redakciją, kuri būtų patvirtinta Neeilinio visuotinio susirinkimo metu, kartu su naujos ILB Valdybos rinkimais.

Už šį siūlymą balsavus bendru sutarimu, išrinkta nauja laikinoji ILB Valdyba:

  1. Agneta Vansavičienė
  2. Eglė Balčiūnaitė
  3. Tomas Dinsmonas
  4. Daiva Sruogienė
  5. Ingrida Marcinkevičienė

ILB Valdybos pirmininkas nerinktas.

Laikinoji ILB valdyba įpareigota parengti narystės registracijos formas, atnaujintų ILB įstatų redakciją iki š.m. lapkričio 1 d. (arba greičiau), pateikti ją viešai susipažinti ILB ir regioninių bendruomenių pirmininkams.

Taip pat laikinoji ILB Valdyba įgaliota sušaukti Neeilinį visuotinį susirinkimą, kurio metu bus tvirtinami naujieji ILB įstatai, renkama ILB Valdyba, pirmininkas.